ქართული

Posted on Leave a comment

მათემატიკური და სტატისტიკურ–ანალიტიკური მომსახურება ბიზნესსა და ეკონომიკაში   ა)   იმისათვის, რომ ბიზნესი იყოს  კონკურენტუნარიანი და წარმატებული, აუცილებელია            ოპტიმალური გადაწყვეტილებების მიღება. ამისთვის კი საჭიროა  რისკების შეფასება,       სტატისტიკურ მონაცემთა ანალიზი და პროგნოზი.                რამდენიმე მაგალითი პროგნოზთან და რისკების შეფასებასთან დაკავშირებით: კომპანიის ხელმძღვანელს შეიძლება აინტერესებდეს, როგორი ურთიერთკავშირია კომპანიის მიერ გაღებულ რეკლამის ხარჯებსა და გაყიდვებს […]

ENGLISH

Posted on Leave a comment

Mathematical and Statistical Analytical Service for Business and Economics   For a business to be competitive and successful some optimal decisions should be made. For this purpose, it is necessary to assess risks, analyse statistical data and predict.                  A few examples regarding forecast  and risks assessments: A head of a company may be […]

DEUTSCH

Posted on Leave a comment

Mathematische und statistisch-analytische Dienstleistungen im Unternehmen und Wirtschaft.   Um ein Unternehmen wettbewerbsfähig und erfolgreich zu sein, muss es optimale Entscheidungen gettrofen werden. Dafür ist es notwendig Risiken zu bewerten, statistische Daten zu analysieren und zu prognostizieren.   Einige Beispiele hinsichtlich Prognose und Risikoeinschätzungen: Ein Unternehmensleiter kann sich für den Zusammenhang zwischen Werbeausgaben und Absatz […]